Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej wtzgebice.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
  .
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Zdjęcia nie mają podpisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-04-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-04-18.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Jolanta Grzech,

wtzempatia@op.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

600 363 042
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

ul. Kasztanowa 45
64-707 Gębice

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia”, ul. Kasztanowa 45, 64-707 Gębice usytuowany jest na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gębicach. Posiada odrębne wejście i wjazd. Cała działka jest ogrodzona. Budynek posiada dwie kondygnacje. Przed bramą wjazdową znajduje się parking. Przy furtce znajduje się domofon. Dojście i dojazd od bramy do budynku głównego wyłożone jest pol-brukiem. Do wejścia głównego dochodzą dwa podjazdy, które umożliwiają łatwy dojazd do drzwi osobom poruszającym się na wózkach. Po obu stronach podjazdów znajdują się poręcze. Lokal dostosowany jest częściowo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada szerokie drzwi o powierzchni manewrowej potrzebnej osobom z niepełnosprawnościami na wygodne ich otwarcie. Budynek Warsztatów posiada sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne pozwalają na swobodne poruszanie się, na ścianach zamontowane są również poręcze. Sale terapeutyczne są dobrze doświetlone naturalnym światłem wpadającym przez duże okna. Prawie wszystkie pomieszczenia w Warsztacie Terapii Zajęciowej dostępne są dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W WTZ można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

 • Ułatwienia na stronie internetowej:

  – wprowadzono kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść,

  – wprowadzono mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej,

  – na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

  – strona internetowa jest przygotowywana w prostym i zrozumiałym języku.

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..
Skip to content